Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau ?

Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau ?

  1. 240

  2. 360

  3. 312

  4. 288

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 312 TH2: e = { 2;4 } có 2 cách chọn. Khi đó a có 4 cách chọn, các chữ số bcd có A 4 3 = 24 cách. Nên ta có 2.4.24 = 192 cách. Vậy ta có 120 + 192 = 312 số.

ĐÁP ÁN C. 312

TH2: e={2;4} có 2 cách chọn. Khi đó a có 4 cách chọn, các chữ số bcd có A43= 24 cách. Nên ta có 2.4.24=192 cách.

Vậy ta có 120+ 192= 312 số.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển ( x 3 x ​ + x − 15 28 ​ ) n Biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên. 2) Tìm số hạng thứ x 16 của khai triển. 3) Tìm số h...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG