Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với bài tập: Tính tổng S = ( − 2 , 3 ) + ( + 41 , 5 ) + ( − 0 , 7 ) + ( − 1 , 5 ) , hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau: a) Hãy giải thíchcách làm của mỗi bạn b) Theo em nên làm cách nào?

Với bài tập: Tính tổng  hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau:

 

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn

b) Theo em nên làm cách nào?

R. Robo.Ctvx40

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Bạn Hùng cộng các số âm với nhau được − 4 , 5 rồi cộng tiếp với 41 , 5 để được kết quả là 37 Bạn Liên đã nhóm từng cặp số hạng có tổng là số nguyên được − 3 và 40 rồi cộng hai số này được 37 b) Hai cách làm của hai bạn đều áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính được hợp lí nhưng cách của bạn Liên có thể tính nhẩm nhanh hơn. Do đó nên làm theo cách của bạn Liên

a) Bạn Hùng cộng các số âm với nhau được  rồi cộng tiếp với  để được kết quả là 

Bạn Liên đã nhóm từng cặp số hạng có tổng là số nguyên được  và  rồi cộng hai số này được 

b) Hai cách làm của hai bạn đều áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính được hợp lí nhưng cách của bạn Liên có thể tính nhẩm nhanh hơn. Do đó nên làm theo cách của bạn Liên

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: ( 4 3 ​ ) 5 . x = ( 4 3 ​ ) 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG