Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a 3 + b 3 + c 3 = 3abc thì A. a = b = c B. a + b + c = 1 C.a = b = c hoặc a + b + c = 0 D. a = b = c hoặc a + b + c = 1

Với a3 + b3 + c3 = 3abc thì

A. a = b = c                             

B. a + b + c = 1    

C.a = b = c hoặc a + b + c = 0  

D. a = b = c hoặc a + b + c = 1

  1. a = b = c                         

  2. a + b + c = 1    

  3. a = b = c hoặc a + b + c = 0  

  4. a = b = c hoặc a + b + c = 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Từ đẳng thức đã cho suy ra a 3 + b 3 + c 3 – 3abc = 0 b 3 + c 3 = (b + c)(b 2 + c 2 – bc) = (b + c)[(b + c) 2 – 3bc] = (b + c) 3 – 3bc(b + c) ⇒ a 3 + b 3 + c 3 – 3abc = a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc ⇔ a 3 + b 3 + c 3 – 3abc = a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc(b + c) – 3abc ⇔ a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc = (a + b + c)(a 2 – a(b + c) + (b + c) 2 ) – [3bc(b + c) + 3abc] ⇔ a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc = (a + b + c)(a 2 – a(b + c) + (b + c) 2 ) – 3bc(a + b + c) ⇔ a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc = (a + b + c)(a 2 – a(b + c) + (b + c) 2 – 3bc) ⇔ a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc = (a + b + c)(a 2 – ab - ac + b 2 + 2bc + c 2 – 3bc) ⇔ a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 – ab – ac – bc) Do đó nếu a 3 + (b 3 + c 3 ) – 3abc = 0 thì a + b + c = 0 hoặc a 2 + b 2 + c 2 – ab – ac – bc = 0 Mà a 2 + b 2 + c 2 – ab – ac – bc = .[(a – b) 2 + (a – c) 2 + (b – c) 2 ] Nếu (a – b) 2 + (a – c) 2 + (b – c) 2 = 0 ⇔ suy ra a = b = c Vậy a 3 + (b 3 + c 3 ) = 3abc thì a = b = c hoặc a + b + c = 0 Đáp án cần chọn là: C. a = b = c hoặc a + b + c = 0

Lời giải

Từ đẳng thức đã cho suy ra a3 + b3 + c3 – 3abc = 0

b3 + c3 = (b + c)(b2 + c2 – bc)

= (b + c)[(b + c)2 – 3bc]

= (b + c)3 – 3bc(b + c)

⇒ a3 + b3 + c3 – 3abc = a3 + (b3 + c3) – 3abc

⇔ a3 + b3 + c3 – 3abc = a3 + (b3 + c3) – 3abc(b + c) – 3abc

⇔ a3 + (b3 + c3) – 3abc = (a + b + c)(a2 – a(b + c) + (b + c)2) – [3bc(b + c) + 3abc]

⇔ a3 + (b3 + c3) – 3abc = (a + b + c)(a2 – a(b + c) + (b + c)2) – 3bc(a + b + c)

⇔ a3 + (b3 + c3) – 3abc = (a + b + c)(a2 – a(b + c) + (b + c)2 – 3bc)

⇔ a3 + (b3 + c3) – 3abc = (a + b + c)(a2 – ab  - ac + b2 + 2bc + c2 – 3bc)

⇔ a3 + (b3 + c3) – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc)

Do đó nếu a3 + (b3 + c3) – 3abc = 0 thì a + b + c  = 0 hoặc a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc = 0

Mà a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc = .[(a – b)2 + (a – c)2 + (b – c)2]

Nếu (a – b)2 + (a – c)2 + (b – c)2 = 0 ⇔ Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử có đáp án  suy ra a = b = c

Vậy a3 + (b3 + c3) = 3abc thì a = b = c hoặc a + b + c = 0

Đáp án cần chọn là: C. a = b = c hoặc a + b + c = 0  

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 10 x 2 − 11 x − 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG