Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a và b là hai số thực dương tùy ý, log(ab 2 ) bằng

Với a và b là hai số thực dương tùy ý, log(ab2) bằng

 

  1. 2loga + logb

  2. loga +2logb

  3. 2 (loga +logb)

  4. loga + logb

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.loga +2logb

ĐÁP ÁN B. loga +2logb

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2 sin 2 ​ x + 3 ​ sin 2 x = 3 có nghiệm là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG