Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a và b là các số thực dương, a  = 1 . Biểu thức bằng

Với a và b là các số thực dương, . Biểu thức log subscript straight a invisible function application open parentheses straight a squared straight b close parentheses bằng

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Chọn B

Ta có log subscript straight a invisible function application open parentheses straight a squared straight b close parentheses equals log subscript straight a invisible function application straight a squared plus log subscript straight a invisible function application straight b equals 2 plus log subscript straight a invisible function application straight b

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 0 , a  = 1 v à lo g a ​ 2 ​ = 3 . T í nh gi á tr ị c ủ a bi ể u th ứ c T = lo g 2 ​ a .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG