Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương tùy ý, lo g 3 ​ ( a 3 ​ ) bằng

Với a là số thực dương tùy ý,  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có lo g 3 ​ ( a 3 ​ ) = lo g 3 ​ 3 − lo g 3 ​ a = 1 − lo g 3 ​ a

Đáp án A

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = lo g 2 ​ 1 − x 2 2 x ​ ​ có dạng [ a ; b ) ∪ [ c ; d ) . Tính a+b+c+d

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG