Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương, biểu thức rút gọn của ( a 5 ​ − 2 ) 5 ​ + 2 a 3 ​ + 1 . a 3 − 3 ​ ​ là

Với a là số thực dương, biểu thức rút gọn của  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( a 5 ​ − 2 ) 5 ​ + 2 a 3 ​ + 1 . a 3 − 3 ​ ​ = a ( 5 ​ − 2 ) ( 5 ​ + 2 ) a ( 3 ​ + 1 ) ( 3 − 3 ​ ) ​ = a a 4 ​ = a 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x + 2 π ​ ) là hàm số chẳn trên [ − 2 π ​ ; 2 π ​ ] và f ( x ) + f ( x + 2 π ​ ) = 1 + s in 2 x ​ . Tính I = ∫ 0 2 π ​ ​ f ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG