Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có lo g ( 3 a ) = lo g 3 + lo g a suy ra loại A, D lo g a 3 = 3 lo g a (do a > 0 ) nên chọn C

Đáp án C

Ta có  suy ra loại A, D

 (do ) nên chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Hình lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, A B = a , A C = 2 a .Hình chiếu vuông góc của A ′ lên mặt phẳng (ABC)là điểm I thuộc cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG