Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. log open parentheses 2 a close parentheses equals 2 log a

  2. log square root of a equals 2 log a

  3. log a cubed equals 3 log a

  4. log a cubed equals 1 third log a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 x − 1 2 1 − x − 2 x + 1 ​ ≤ 0 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG