Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là hai số thực dương, . Giá trị của bằng

Với a, b là hai số thực dương, a not equal to 1 . Giá trị của a to the power of log subscript a b cubed end exponent  bằng
 

  1. b to the power of 1 third end exponent

  2. 1 third b

  3. 3 b

  4. b cubed

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật là 0,2%. Năm 1998, dân số của Nhật là 125932000. Vào năm nào dân số của Nhật sẽ là 140000000 ? ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG