Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là hai số dương tùy ý thì lo g ( a 3 b 2 ) có giá trị bằng biểu t

Với a, b là hai số dương tùy ý thì  có giá trị bằng biểu t 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Sử dụng các công thức: lo g a m = m lo g a ; lo g ab = lo g a + lo g b ( a , b > 0 ) Cách giải: Ta có: lo g ( a 3 b 2 ) = lo g a 3 + lo g b 2 = 3 lo g a + 2 lo g b

Đáp án D

Phương pháp:
Sử dụng các công thức: 
Cách giải:
Ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) có tập xác định là:

170

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG