Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a , b là các số thực dương bất kì, lo g 2 ​ b 2 a ​ bằng

Với a , b là các số thực dương bất kì,  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có: lo g 2 ​ b 2 a ​ = lo g 2 ​ a − lo g 2 ​ b 2 = lo g 2 ​ a − 2 lo g 2 ​ b

Đáp án C

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 2 x − 3 ​ = 1 y − 4 ​ = 1 z − 2 ​ và 2 điểm A ( 6 ; 3 ; − 2 ) , B ( 1 ; 0 ; − 1 ) .Gọi △ là đường thẳng đi qua B , vuông góc với d và thỏa mãn khoảng cách t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG