Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là các số thực dương, a  = 1 . Biểu thức lo g a ​ ( a 2 b ) bằng

Với a, b là các số thực dương, . Biểu thức bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Với a,b là các số thực dương, a  = 1 . Ta có: lo g a ​ ( a 2 b ) = lo g a ​ a 2 + lo g a ​ b = 2 lo g a ​ a + lo g a ​ b = 2 + lo g a ​ b

Chọn B

Với a,b là các số thực dương, . Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + c x + d , a  = 0 có ( − ∞ ; 0 ) min ​ f ( x ) = f ( − 2 ) .Giá trị lớn nhất của hàm y = f(x) trên đoạn [1; 3] bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG