Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là các số thực dương tùy ý và a  = 1 . Ta có lo g a 2 ​ b bằng

Với a, b là các số thực dương tùy ý và . Ta có bằng
 

R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có lo g a 2 ​ b = 2 1 ​ lo g a ​ b .

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF. A'B'C’D'E’F’cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG