Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b, c là các số thực dương tùy ý khác 1 và . Khi đó giá trị của là

Với a, b, c là các số thực dương tùy ý khác 1 và log subscript a c equals x comma space log subscript b c equals y . Khi đó giá trị của log subscript c left parenthesis a b right parenthesis là

  1. 1 over x plus 1 over y

  2. fraction numerator x y over denominator x plus y end fraction

  3. fraction numerator 1 over denominator x y end fraction

  4. x plus y

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG