Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ hình theo diễn đạt sau : Cho đoạn thẳng MN có độ dài 10cm. Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 5cm. a) Điểm P có nằm giữa hai điểm M và N không ? b) So sánh MP và PN ? c) Điểm P có là trung điểm của đoạn thẳng MN không ? d) Gọi I là trung điểm của PN. Tính độ dài MI ?

Vẽ hình theo diễn đạt sau : Cho đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.

Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 5cm.

a) Điểm P có nằm giữa hai điểm M và N không ?

b) So sánh MP và PN ?

c) Điểm P có là trung điểm của đoạn thẳng MN không ?

d) Gọi I là trung điểm của PN. Tính độ dài MI ? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

LỜIGIẢI Vẽ hình đúng. a)Chứng minh điểm P nằm giữa hai điểm M và N (1) b) Vì điểm P nằm giữa hai điểm M và N nên MP + PN = MN. Thay số 5 + PN = 10 suy ra PN = 5 (cm). Vậy MP = PN. c) Có PN = PM = 5cm (2) Từ (1) và (2) điểm P là trung điểm của đoạn MN. d) Điểm I là trung điểm của đoạn PN nên PI = PN : 2 = 5 : 2 = 2,5cm. Chứng minh điểm P nằm giữa hai điểm M và I suy ra MI = MP + PI = 5 +2,5 = 7,5cm.

LỜI GIẢI

Vẽ hình đúng.

a)Chứng minh điểm P nằm giữa hai điểm M và N (1)

b) Vì điểm P nằm giữa hai điểm M và N nên

MP + PN = MN.

Thay số 5 + PN = 10 suy ra PN = 5 (cm).

Vậy MP = PN.

c) Có PN = PM = 5cm (2)

Từ (1) và (2) điểm P là trung điểm của đoạn MN.

d) Điểm I là trung điểm của đoạn PN nên

PI = PN : 2 = 5 : 2 = 2,5cm.

Chứng minh điểm P nằm giữa hai điểm M và I suy ra

MI = MP + PI = 5 +2,5 = 7,5cm. 

2

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính hợp lý:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG