Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ hình sau : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho : OA = 1cm ; OB = 7cm. a)Tính độ dài đoạn thẳng AB. b) Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC. c) Gọi M là trung điểm AC. Chứng tỏ rằng C là trung điểm của MB.

Vẽ hình sau : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho :

OA = 1cm ; OB = 7cm.

a)Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

c) Gọi M là trung điểm AC. Chứng tỏ rằng C là trung điểm của MB. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: - Qua hai điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng - Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng - Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB - Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. - Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B - Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB - Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB LỜI GIẢI: Vẽ hình đúng. a)Chứng minh điểm A nằm giữa hai điểm O và B, từ đó suy ra OA + AB = OB. Thay số tính AB = 6cm. b) Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Từ đó suy ra CA + CB = AB. Thay số tính AC = 4cm. c) Điểm M là trung điểm của đoạn AC nên CM = CA : 2 = 2 (cm). Suy ra MC = CB (1) Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm M và B (2) Từ (1) và (2) suy ra C là trung điểm của MB

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

- Qua hai điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng

- Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

- Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

LỜI GIẢI: 

Vẽ hình đúng.

a)Chứng minh điểm A nằm giữa hai điểm O và B, từ đó suy ra OA + AB = OB.

Thay số tính AB = 6cm.

b) Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Từ đó suy ra CA + CB = AB.

Thay số tính AC = 4cm.

c) Điểm M là trung điểm của đoạn AC nên

CM = CA : 2 = 2 (cm).

Suy ra MC = CB                                                    (1)

Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm M và B     (2)

Từ (1) và (2) suy ra C là trung điểm của MB 

19

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG