Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ví dụ 6. Tính A = − 1 2 + 2 2 − 3 2 + 4 2 − ... − 9 9 2 + 10 0 2

Ví dụ 6. 

Tính A

 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải: A = ( 2 2 − 1 2 ) + ( 4 2 − 3 2 ) + ... + ( 10 0 2 − 9 9 2 ) = ( 2 − 1 ) ( 1 + 2 ) + ( 4 − 3 ) ( 3 + 4 ) + ... + ( 100 − 99 ) ( 99 + 100 ) = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100 = 2 100.101 ​ = 5050

Giải: 

 

 

4

Câu hỏi tương tự

31. Tính giá trị biểu thức a 4 + b 4 + c 4 , biết rằng a + b + c = 0 và : a) a 2 + b 2 + c 2 = 2 b) a 2 + b 2 + c 2 = 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG