Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D. a) Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào ? Vì sao ? b) Tìm các điểm nằm khác phía đối với điểm C. Giải thích ?

Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D.

a) Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào ? Vì sao ?

b) Tìm các điểm nằm khác phía đối với điểm C. Giải thích ? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ đúng hình. a) Chỉ rõ điểm C còn nằm giữa hai điểm M và N. Giải thích đúng. b) Chỉ rõ hai cặp điểm nằm khác phía với điểm C. Giải thích đúng.

Vẽ đúng hình.

   

a) Chỉ rõ điểm C còn nằm giữa hai điểm M và N.

 Giải thích đúng.

b) Chỉ rõ hai cặp điểm nằm khác phía với điểm C.

Giải thích đúng. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG