Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences. (You/smoke). It’s bad for you.

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences.

                         (You/smoke). It’s bad for you.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:You shouldn’t smoke

Đáp án đúng: You shouldn’t smoke

4

Câu hỏi tương tự

Make meaningful sentences using the following cues. When / it / hot / we / often / go / swim.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG