Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Using “can”, “can’t” or “couldn’t” to complete the sentences. She’s very good at music. She ..................... (sing) this song well.

Using “can”, “can’t” or “couldn’t” to complete the sentences.

She’s very good at music. She ..................... (sing) this song well.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:can sing

Đáp án đúng: can sing

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. My house is behind the post office. → The post office .................

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG