Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Using “can”, “can’t” or “couldn’t” to complete the sentences. I ..................... (find) my tennis racquet. Have you seen it?

Using “can”, “can’t” or “couldn’t” to complete the sentences.

I ..................... (find) my tennis racquet. Have you seen it?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:can’t find

Đáp án đúng: can’t find

4

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. How ...................... kilos of rice do you want? A. many B. much C. often D. about

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG