Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the words in the box to complete the sentences below. He grows vegetables on the farm. He is a .

Use the words in the box to complete the sentences below.

He grows vegetables on the farm. He is a                              .

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:farmer

Đáp án đúng: farmer

2

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with must or mustn't. It’s very cold. You.....................go out.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG