Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the words in the box to complete the below sentences. favorite washing machine dishwasher interesting lovely modern kitchen Apple is my fruit.

Use the words in the box to complete the below sentences.
    favorite    washing machine    dishwasher    interesting
    lovely    modern    kitchen
Apple is my                              fruit.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:favorite

Đáp án đúng: favorite

1

Câu hỏi tương tự

Use the given words to make complete sentences. there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG