Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the words in the box to complete the below sentences.
    favorite    washing machine    dishwasher    interesting
    lovely    modern    kitchen
                                     is a machine that washes dishes.

Use the words in the box to complete the below sentences. favorite washing machine dishwasher interesting lovely modern kitchen is a machine that washes dishes.

Use the words in the box to complete the below sentences.
    favorite    washing machine    dishwasher    interesting
    lovely    modern    kitchen
                                     is a machine that washes dishes.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: Dishwasher

Đáp án đúng: Dishwasher

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Which word has four syllables? A. literature B. chemistry D. physics C. history

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG