Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the words in the box to complete the below sentences. favorite washing machine dishwasher interesting lovely modern kitchen It’s the most car.

Use the words in the box to complete the below sentences.
    favorite    washing machine    dishwasher    interesting
    lovely    modern    kitchen
It’s the most                             car.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:modern

Đáp án đúng:modern

3

Câu hỏi tương tự

Put the words in the correct order to make a sentence: on/ Is/ poster/ there/ wall/ a/ the/ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG