Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the words in the box to complete the below sentences. favorite washing machine dishwasher interesting lovely modern kitchen What a girl!

Use the words in the box to complete the below sentences.
    favorite    washing machine    dishwasher    interesting
    lovely    modern    kitchen
What a                                      girl!

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:lovely

Đáp án đúng:  lovely

2

Câu hỏi tương tự

Use the given words to make complete sentences. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG