Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the given words to make complete sentences. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

Use the given words to make complete sentences.

Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:There are six rooms in Minh’s house.

Đáp án đúng: There are six rooms in Minh’s house.

9

Câu hỏi tương tự

Translate these sentences into English. Không có cuốn sách nào trên bàn giấy của tôi.

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG