Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the given words to make complete sentences. Linh/ parents/ proud/ him/ because/ he/ always/ get/ good marks.

Use the given words to make complete sentences.
 Linh/ parents/ proud/ him/ because/ he/ always/ get/ good marks.
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Linh’s parents are very proud of him because he always gets good marks.

Đáp án đúng: Linh’s parents are very proud of him because he always gets good marks.

6

Câu hỏi tương tự

Find and correct the mistakes. We can’t go out because it rains.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG