Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use the given words to make complete sentences. brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

Use the given words to make complete sentences.

brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.

Đáp án đúng: Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.

7

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Tell me something...............your family. A. about B. 0 C. over D. on

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG