Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use “should + verb” to make the sentences. Hoa has a bad cold. (stay in bed)

Use “should + verb” to make the sentences.

Hoa has a bad cold. (stay in bed)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:She should stay in bed.

Đáp án đúng:  She should stay in bed.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Hoa doesn’t have ................... friends in Ha Noi. A. much B. lots C. a lot D. any

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG