Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Turn ............ the lights when we go out. A. of B. off C. on D. up

 

Turn ............ the lights when we go out.
A. of    

B. off    

C. on    

D. up
 

  1. of    

  2. off    

  3. on    

  4. up

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. of

Đáp án đúng: A. of    

2

Câu hỏi tương tự

Rewrite these sentences, using an “if” construction. He doesn’t help me, possible because I never ask him for help.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG