Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức m ( t ) = m 0 ​ ( 2 1 ​ ) T 1 ​ . Trong đó, m 0 ​ là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm t= 0 ), m( t) là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm t, T là chu kì bán rã. Biết chu kì bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ. Ban đầu có 250 gam, hỏi sau 36 giờ thì chất đó còn lại bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức . Trong đó, là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm t= 0 ), m( t) là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm t, T là chu kì bán rã. Biết chu kì bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ. Ban đầu có 250 gam, hỏi sau 36 giờ thì chất đó còn lại bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

  1. 87,38 gam

  2. 88,38 gam

  3. 88,4 gam

  4. 87,4 gam

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Sau 36 giờ ta có: ( Kết quả đã làm tròn đến hàng phần chục).

Chọn C

Sau 36 giờ ta có: display style straight m not stretchy left parenthesis 36 not stretchy right parenthesis equals 250 open parentheses 1 half close parentheses to the power of 36 over 21 end exponent equals 88 comma 4 ( Kết quả đã làm tròn đến hàng phần chục).

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các nghiệm đúng phương trình x 3 + x 3 68 ​ ​ = x 15 ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG