Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong vệcxác định phần thực và phần ảo của sốphức z = a + ib sau đây, khẳng định sự đúng, sai của các kết quả. (A) ( 1 + 3 i ) + ( 4 − 2 i ) có a = 5 , b = − 1 ; (B) i − ( 3 + 2 i ) có a = − 3 , b = − 1 ; (C) ( 3 + 2 i ) ( 1 − i ) có a = 3 , b = − 3 ; (D) ( 3 ​ − 2 ) 2 c o ˊ a = − 1 , b = − 4 ˙ 3 ​ .

Trong vệc xác định phần thực và phần ảo của số phức sau đây, khẳng định sự đúng, sai của các kết quả.
(A) ;
(B) ;
(C) ;
(D) .

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 + 3 i ) + ( 4 − 2 i ) = 5 + i có a = 5 , b = 1 . Vậy (A) sai. i − ( 3 + 2 i ) = − 3 − i có a = − 3 , b = − 1 . Vậy (B) đúng. ( 3 + 2 i ) ( 1 − i ) = 3 − 3 i + 2 i − 2 i 2 = 5 − i có a = 5 , b = − 1 . Vậy (C) sai. ( 3 ​ − 2 i ) 2 = 3 − 4 3 ​ i + 4 i 2 = − 1 − 4 3 ​ i có a = − 1 , b = − 4 3 ​ . Vậy (D) đúng.

. Vậy (A) sai.
. Vậy (B) đúng.
.
Vậy (C) sai.
 có . Vậy (D) đúng.

1

Câu hỏi tương tự

xÉTsốphức z=A+BI, (a,b ∈ R)thỏa mãn ∣ z − 4 + 3 i ∣ = 5 ​ và A= ∣ z + 1 − 3 i ∣ + ∣ z − 1 + i ∣ đạt giá trị nhỏ nhất . Tính P=a+b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG