Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong trường A, tỉ lệ học sinh giỏi môn Văn là 12%, học sinh giỏi Toán là 9% và học sinh giỏi cả hai môn là 7%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Tính xác suất p để học sinh đó không học giỏi văn và không học giỏi Toán.

Trong trường A, tỉ lệ học sinh giỏi môn Văn là 12%, học sinh giỏi Toán là 9% và học sinh giỏi cả hai môn là 7%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Tính xác suất p để học sinh đó không học giỏi văn và không học giỏi Toán.

 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B. Gọi B 1 ​ là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi Văn”. B 2 ​ là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi Toán”. Suy ra B = B 1 ​ ∪ B 2 ​ là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi Văn hoặc giỏi Toán”. Ta có công thức: P ( B ) = P ( B 1 ​ ∪ B 2 ​ ) = P ( B 1 ​ ) + P ( B 2 ​ ) − P ( B 1 ​ ∩ B 2 ​ ) = 0 , 12 + 0 , 9 − 0 , 7 = 0 , 14 Gọi B là biến cố: “Học sinh được chọn không học giỏi văn và không học giỏi Toán”. ta có: P ( B ) = 1 − P ( B ) = 1 − 0 , 14 = 0 , 86

Chọn đáp án B.

Gọi  là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi Văn”.
       là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi Toán”.
Suy ra  là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi Văn hoặc giỏi Toán”.
Ta có công thức: 

Gọi  là biến cố: “Học sinh được chọn không học giỏi văn và không học giỏi Toán”.

ta có: 

3

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10, rút ngẫu nhiên ba thẻ. Xác suất để rút được ba thẻ mà tích ba số ghi trên ba thẻ là một số chia hết cho 6 là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG