Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong tất cả các cặp (x;y) thỏa mãn .Tìm m để tồn tại duy nhất cặp (x;y) sao cho .

Trong tất cả các cặp (x;y) thỏa mãn log subscript x squared plus y squared plus 2 end subscript left parenthesis 4 x plus 4 y minus 4 right parenthesis greater or equal than 1. Tìm m để tồn tại duy nhất cặp (x;y) sao cho x squared plus y squared plus 2 x minus 2 y plus 2 minus m equals 0 .
 

  1. left parenthesis square root of 10 minus square root of 2 right parenthesis squared

  2. square root of 10 minus square root of 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình (1) là hình tròn tâm bán kính . Phương trình (2) là đường tròn tâm bán kính . Để hệ có nghiệm duy nhất thì hình tròn tiếp xúc ngoài với đường tròn hoặc hình tròn tiếp xúc trong đường tròn, hay: hoặc

Phương trình (1) là hình tròn tâm I subscript 1 left parenthesis 2 semicolon 2 right parenthesis  bán kính r subscript 1 equals square root of 2 .
Phương trình (2) là đường tròn tâm I subscript 2 left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis  bán kính r subscript 2 equals square root of m.
Để hệ có nghiệm duy nhất thì hình tròn tiếp xúc ngoài với đường tròn hoặc hình tròn tiếp xúc trong đường tròn, hay: 

I subscript 1 I subscript 2 equals r subscript 1 plus r subscript 2 hoặc I subscript 1 I subscript 2 equals r subscript 1 minus r subscript 2


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG