Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong đợt phát động vì Trường Sa thân yêu. Học sinh ba lớp 6A; 6B; 6C đóng góp được 140 quyển sách trong đó số sách lớp 6A góp được chiếm số quyển sách của ba lớp. Số sách lớp 6B góp được chiếm 25% số quyển sách của ba lớp. Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển sách?

Trong đợt phát động vì Trường Sa thân yêu. Học sinh ba lớp 6A; 6B; 6C đóng góp được 140 quyển sách trong đó số sách lớp 6A góp được chiếm 1 over 6 số quyển sách của ba lớp. Số sách lớp 6B góp được chiếm 25% số quyển sách của ba lớp. Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển sách?

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn tìm số sách lớp 6A khuyên góp được ta tính của 140. Muốn tìm số sách lớp 6B góp được ta tính25% của 140. Để tìm số sách lớp 6C ta lấy tổng số sách của cả 3 lớp trừ đi số sách của hai lớp 6A và 6B. Lời giải chi tiết: Số sách lớp 6A góp được là:140. = 28 (quyển) Số sách lớp 6B góp được là:25%.140=35 (quyển) Số sách lớp 6C góp được là:140−28−35=77 (quyển) Đáp số: 6A: 28 quyển; 6B: 35 quyển; 6C: 77 quyển.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số sách lớp 6A khuyên góp được ta tính 1 fifth của 140. 

Muốn tìm số sách lớp 6B góp được ta tính 25%  của 140.

Để tìm số sách lớp 6C ta lấy tổng số sách của cả 3 lớp trừ đi số sách của hai lớp 6A và 6B. 

Lời giải chi tiết: 

Số sách lớp 6A góp được là: 140. 1 fifth= 28 (quyển) 

Số sách lớp 6B góp được là: 25%.140=35 (quyển)

Số sách lớp 6C góp được là: 140−28−35=77 (quyển)

Đáp số: 6A: 28 quyển; 6B: 35 quyển; 6C: 77 quyển.


 

6

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ay, vẽ hai tia Am, An sao cho ∠yAm = 80 0 ,∠yAn = 160 0 . a) Hỏi tia Am có phải là phân giác của góc yAn không ? Vì sao ? b) Vẽ tia At là phân giác của gó...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG