Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong (Oxyz) cho M(-;3;2),N(3;4;0) v à P(0;-;3) . T ì m to ạ độ c ủ a đ i é m Q sao cho MNPQ l à h ì nh b ì nh h à nh.

Trong (Oxyz) cho M(-;3;2),N(3;4;0) và P(0;-;3). Tìm to độ ca điém Q sao cho MNPQ là hình bình hành.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy Q ( − 4 ; − 2 ; 5 )

 

begin mathsize 12px style MQ with rightwards arrow on top equals NP with rightwards arrow on top left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript Q minus x subscript M equals x subscript P minus x subscript N end cell row cell y subscript Q minus y subscript M equals y subscript P minus y subscript N end cell row cell z subscript Q minus z subscript M equals z subscript P minus z subscript N end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript q plus 1 equals 0 minus 3 end cell row cell y subscript Q minus 3 equals negative 1 minus 4 left right double arrow end cell row cell z subscript Q minus 2 equals 3 minus 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript q equals negative 4 end cell row cell y subscript Q equals negative 2 end cell row cell z subscript Q equals 5 end cell end table close close close   end style

Vậy 


 

1

Câu hỏi tương tự

Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 16mvà độ dài trục bé bằng 10m. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8mvà nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ).Biết kinh p...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG