Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một tuần bạn T dự định đi thăm 15 người bạn của mình. Hỏi bạn T có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?

Trong một tuần bạn T dự định đi thăm 15 người bạn của mình. Hỏi bạn T có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Một tuần có bảy ngày và mỗi ngày thăm một người bạn, do đó: Có 15 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ nhất. Có 14 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ hai. Có 13 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ ba. Có 12 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ tư. Có 11 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ năm. Có 10 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ sáu. Có 9 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ bảy. Vậy số kế hoạch bạn T có thể lập được là: .

Một tuần có bảy ngày và mỗi ngày thăm một người bạn, do đó:

  • Có 15 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ nhất.
  • Có 14 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ hai.
  • Có 13 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ ba.
  • Có 12 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ tư.
  • Có 11 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ năm.
  • Có 10 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ sáu.
  • Có 9 cách chọn người bạn để thăm vào ngày thứ bảy.

Vậy số kế hoạch bạn T có thể lập được là:

.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số được chọn ra từ các chữ số sao cho chữ số 2 có mặt đúng ba lần, chữ số 3 có mặt đúng hai lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG