Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một trò chơi, người chơi cần gieo cùng lúc ba con súc sắc cân đối, đồng chất; nếu được ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4 thì người chơi đó thắng. Tính xác suất để trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất một lần.

Trong một trò chơi, người chơi cần gieo cùng lúc ba con súc sắc cân đối, đồng chất; nếu được ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4 thì người chơi đó thắng. Tính xác suất để trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất một lần. 

  1.  

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là biến cố "Người đó thắng 1 lần" và B là biến cố "trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất một lần" Trường hợp 1: Chỉ có hai con súc sắc có số chấm lớn hơn hoặc bằng 5, súc sắc còn lại có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 4. Khi đó xác suất là: Trường hợp 2: Cả ba con súc sắc có số chấm lớn hơn hoặc bằng 5. Khi đó xác suất là: P 2 ​ = ( 6 2 ​ ) 3 = 27 1 ​ Vậy xác suất để người đó thắng 1 lần là: P ( A ) = 9 2 ​ + 27 1 ​ = 27 7 ​ Xác suất để người chơi đó không thắng trong 1 lần chơi là: 1 − 27 7 ​ = 27 20 ​ Ta có B là biến cố "trong 3 lần chơi, người đó không thắng một lần nào" P ( B ) = ( 27 20 ​ ) 3 = 19683 8000 ​ ⇒ P ( B ) = 1 − P ( B ) = 1 − 19683 8000 ​ = 19683 11683 ​

Gọi A là biến cố "Người đó thắng 1 lần" và B là biến cố "trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất một lần"

Trường hợp 1: Chỉ có hai con súc sắc có số chấm lớn hơn hoặc bằng 5, súc sắc còn lại có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 4. Khi đó xác suất là: P subscript 1 equals large C subscript 3 superscript 2. open parentheses 2 over 6 close parentheses squared. open parentheses 4 over 6 close parentheses equals 2 over 9

Trường hợp 2: Cả ba con súc sắc có số chấm lớn hơn hoặc bằng 5. 

Khi đó xác suất là: 

Vậy xác suất để người đó thắng 1 lần là: 

Xác suất để người chơi đó không thắng trong 1 lần chơi là: 

Ta có  là biến cố "trong 3 lần chơi, người đó không thắng một lần nào"

21

Câu hỏi tương tự

Khi khai triển biểu thức ( a + b ) 5 thành tổng, biểu thức không chứa số hạng nào sau đây?

24

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG