Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một thí nghiệm xe lăn trên máng nghiêng, người ta đã ghi được vị trí của xe tại các thời điểm khác nhau trong bảng sau đây: Vị trí A B C D E G H t(s) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 x(cm) 1,5 12,0 21,0 28,5 34,5 39,0 42,0 a. Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời của xe tại các vị trí B, C, D, E và G. b. Tính gia tốc trung bình trong những khoảng thời gian 0,4s. Em có nhận xét gi về chuyển động này?

Trong một thí nghiệm xe lăn trên máng nghiêng, người ta đã ghi được vị trí của xe tại các thời điểm khác nhau trong bảng sau đây:

Vị trí A B C D E G H
t(s) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
x(cm) 1,5 12,0 21,0 28,5 34,5 39,0 42,0

a. Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời của xe tại các vị trí B, C, D, E và G.

b. Tính gia tốc trung bình trong những khoảng thời gian 0,4s.

Em có nhận xét gi về chuyển động này?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Vận tốc tức thời tại B được tính gần đúng theo công thức : Tính tương tự cho các vị trí khác , ta có kết quả sau: thời điểm (s) 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 vị trí B C D E G vận tốc (cm/s) 24,375 20,625 16,875 13,125 9,375 Vận tốc giảm dần, chuyển động là chậm dần đều. b. Gia tốc trung bình trong khoảng thời gian t = 0,4 s đến t = 0,8 s , tức là từ vị trí B đến vị trí C, được tính theo công thức sau : Tính tương tự cho các khoảng khác, ta có được kết quả sau: khoảng cách BC CD DE EG a( -9,375 -9,375 -9,375 -9,375 Gia tốc trung bình là không đổi, do đó chuyển động là chậm dần đều.

a. Vận tốc tức thời tại B được tính gần đúng theo công thức :

v subscript B equals fraction numerator x subscript C minus x subscript A over denominator t subscript C minus t subscript A end fraction equals fraction numerator 21 minus 1 comma 5 over denominator 0 comma 8 minus 0 end fraction equals 24 comma 375 c m divided by s

Tính tương tự cho các vị trí khác , ta có kết quả sau:
 

thời điểm (s) 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
vị trí B C D E G
vận tốc (cm/s) 24,375 20,625 16,875 13,125 9,375

Vận tốc giảm dần, chuyển động là chậm dần đều.

b. Gia tốc trung bình trong khoảng thời gian t = 0,4 s đến t = 0,8 s , tức là từ vị trí B đến vị trí C, được tính theo công thức sau :

a subscript 1 equals fraction numerator v subscript C minus v subscript B over denominator t subscript C minus t subscript B end fraction equals fraction numerator 20 comma 6 minus 24 comma 4 over denominator 0 comma 8 minus 0 comma 4 end fraction equals negative 9 comma 5 c m divided by s squared

Tính tương tự cho các khoảng khác, ta có được kết quả sau:
 

khoảng cách BC CD DE EG
a(c m divided by s squared -9,375 -9,375 -9,375 -9,375

Gia tốc trung bình là không đổi, do đó chuyển động là chậm dần đều.

1

Câu hỏi tương tự

Hai ô-tô xuất phát cùng một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng đi qua B chuyển động cùng chiều theo hướng A đến B. Vận tốc của ô-tô xuất phát từ A với v = 60km/h, vận tốc của...

27

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG