Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong m ộ t đợ t ki ể m tra v ề v ệ sinh an to à n th ự c ph ầ m c ủ a ngành y t ế t ạ i ch ợ T , ban qu ả n l ý ch ợ cho l ấ y ra 12 m ẩ u th ị t l ợ n trong đó c ó 3 m ẩ u ở qu ầy X, 4 m ẩ u ở qu ầ y Y v à 5 m ẫ u ở qu ầ y Z . Mỗi m ẫ u n à y c ó kh ố i l ượ ng nh ư nhau v à để trong c á c h ộ p k í n c ó k í ch th ướ c gi ố ng h ệ t nhau. Đ o à n ki ể m tra l ấ y ra ngẫu nhiên ba h ộ p để ph â n t í ch, ki ể m tra xem trong th ị t lợn c ó ch ứ a ch ấ t t ạ o n ạ c Clenbuterol kh ô ng. T í nh x á c su ấ t để ba h ộ p l ấ y ra c ó đủ c ả ba lo ạ i th ị t ở c á c qu ầ y X,Y v à Z .

Trong mt đợt kim tra v v sinh an toàn thc phm ca ngành y tế ti ch T, ban qun lý ch cho ly ra 12 mu tht ln trong đó có 3 mu quầy X, 4 mu quy Y và 5 mu quy Z. Mỗi mu này có khi lượng như nhau và để trong các hp kín có kích thước ging ht nhau. Đoàn kim tra ly ra ngẫu nhiên ba hp để phân tích, kim tra xem trong tht lợn có cha cht to nc Clenbuterol không. Tính xác sut để ba hp ly ra có đủ c ba loi tht các quy X,Y và Z.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách lấy ngẫu nhiên ra 3 hộp thịt từ 12 hộp là C 12 3 ​ nên không gian mẫu có số phần tử là n ( Ω ) = C 12 3 ​ = 220 . Gọi Alà biến cố "Ba hộp lấy ra chọn được một mẫu thịt ở quầy X , một mẫu thịt ở quầy Y và một mẫu thịt ở quầy Z". Có 3 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy X . Có 4 khà năng chọn được một hộp thịt ở quầy Y . Có 5 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy Z. Suy ra, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là n ( A ) = 3.4.5 = 60 . Vậy xác suất cần tìm là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 220 60 ​ = 11 3 ​

Số cách lấy ngẫu nhiên ra 3 hộp thịt từ 12 hộp là  nên không gian mẫu có số phần tử là .
Gọi A là biến cố "Ba hộp lấy ra chọn được một mẫu thịt ở quầy
X, một mẫu thịt ở quầy Y
 và một mẫu thịt ở quầy Z".

  • Có 3 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy X.
  • Có 4 khà năng chọn được một hộp thịt ở quầy Y.
  • Có 5 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy Z.
    Suy ra, số kết quả thuận lợi cho biến cố
    A là .

Vậy xác suất cần tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của trường phổ thông trung học Hoàng Quốc Việt có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thà...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG