Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên, số bị chia là 236 và số dư là 15. Tìm số chia và thương.

Trong một phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên, số bị chia là 236 và số dư là 15. Tìm số chia và thương. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a, b, q, r lần lượt là số bị chia, số chia, thương, số dư Ta có: a = bq + r (b ≠ 0 và 0 < r < b) 236 = bq + 15 bq = 236 – 15 = 221 Mà : 221 = 221.1 = 13.17. Vì b > r = 15 nên ta chọn b = 221 hoặc b = 17 - Số chia là 221 thì thương là 1 - Số chia là 17 thì thương là 13

Gọi a, b, q, r lần lượt là số bị chia, số chia, thương, số dư

Ta có: a = bq + r (b ≠ 0 và 0 < r < b)

236 = bq + 15

bq = 236 – 15 = 221

Mà : 221 = 221.1 = 13.17. Vì b > r = 15 nên ta chọn b = 221 hoặc b = 17

- Số chia là 221 thì thương là 1

- Số chia là 17 thì thương là 13 

3

Câu hỏi tương tự

Cho . Chứng minh rằng n chia hết cho 11.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG