Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Cho phép tịnh tiến theo v = ( − 2 ; − 1 ) , phép tịnh tiến theo v biến parabol ( P ) : y = x 2 thành parabol (P’). Khi đó phương trình của (P’) là?

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Cho phép tịnh tiến theo , phép tịnh tiến theo  biến parabol  thành parabol (P’). Khi đó phương trình của (P’) là?

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Theo định nghĩa ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến là: { x ′ = x + a = x − 2 y ′ = y + b = y − 1 ​ ⇔ { x = x ′ + 2 y = y ′ + 1 ​ . Thay vào phương trình đường thẳng (P) ta có: y = x 2 ⇔ y ′ + 1 = ( x ′ + 2 ) 2 ⇔ y ′ = x ′ 2 + 4 x ′ + 3 . Vậy: phép tịnh tiến theo v biến parabol ( P ) : y = x 2 thành parabol ( P ′ ) : y = x 2 + 4 x + 3 .

Chọn A

Theo định nghĩa ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến là:

Thay vào phương trình đường thẳng (P) ta có: .

Vậy: phép tịnh tiến theo  biến parabol  thành parabol .

 

15

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC,BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, OC. Tìm giao điểm của AM và mặt phẳng (SBD)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG