Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho các điểm A(- 1, 3), B(1, 1) và đường thẳng (d) có phương trình y = 2x. Xác định điểm Ctrênđường thẳng (d) sao cho tam giác ABC cân. Có bao nhiêu điểm Cthoả mãn điều kiện bài toán?

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho các điểm A(- 1, 3),
B(1, 1) và đường thẳng (d) có phương trình y = 2x. Xác định điểm C trên đường thẳng (d) sao cho tam giác ABC cân. Có bao nhiêu điểm C thoả mãn điều kiện bài toán?

  1. Có 3 điểm

  2. Có 4 điểm

  3. Có 5 điểm

  4. Có 6 điểm

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C


1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a,b,c > 0 ta có: a 2 ( b + c − a ) + ( c + a − b ) + c 2 ( a + b − c ) ≤ 3 ab c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG