Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho các đường thẳng: d 1 : x+y+3=0 ; d 2 : x-y-4=0;d 3 ​​​​​: x-2y=0 Tìm toạ độ điểm M nằm trên đường thẳng d 3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d 1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d 2 .

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho các đường thẳng:

d1: x+y+3=0 ; d2: x-y-4=0; d3​​​​​: x-2y=0

Tìm toạ độ điểm M nằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.

R. Robo.Ctvx41

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì M ∈ d 3 nên M(2y;y) Ta có: d(M,d 1 )= 1 2 + 1 2 ​ ∣ 2 y + y + 3 ∣ ​ = 2 ​ ∣ 3 y + 3 ∣ ​ d(M,d 2 )= 1 2 + ( − 1 ) 2 ​ ∣ 2 y − y − 4 ∣ ​ = 2 ​ ∣ y − 4 ∣ ​ d(M,d 1 )=2d(M,d 2 ) ⇔ 2 ​ ∣ 3 y + 3 ∣ ​ = 2 2 ​ ∣ y − 4 ∣ ​ ⇔ y=-11, y=1 Với y=-11 được điểm M(-22;-11) Với y=1 được điểm M(2;1)

Vì Md3 nên M(2y;y)

Ta có: d(M,d1)=

d(M,d2)=

d(M,d1)=2d(M,d2)

y=-11, y=1

Với y=-11 được điểm M(-22;-11)

Với y=1 được điểm M(2;1)

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2;−2;4) , B(−3;3;−1) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét điểm M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG