Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , chọn ngẫu nhiên một điểm mà toạ độ là số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng . Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, vậy thì xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc toạ độ nhỏ hơn hoặc bằng là

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm mà toạ độ là số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng . Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, vậy thì xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc toạ độ nhỏ hơn hoặc bằng là

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 81 13 ​ Tính số phần tử biến cố : Trong những điểm trên, chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc toạ độ nhỏ hơn hoặc bằng 2 Gọi điểm M' (x,y) thoả x , y ∈ Z v a ˋ OM + 4 m u ≤ 2 ⇔ OM ≤ 2 ⇔ x , y ∈ Z v a ˋ x 2 + y 2 ​ ≤ 2 ( OM = x 2 + y 2 ​ ) Nếu chọn x = 0 (1 cách) Þ chọn y = 0; ± 1; ± 2 (5 cách). Do đó có 5 cách chọn + Nếu chọn x = ± 1 (2 cách) Þ chọn y thoả y 2 £ 4 - 1 Û y 2 £ 3 có y = 0; ± 1 (3 cách). Do đó có 6 cách chọn + Nếu chọn x = ± 2 (2 cách) Þ chọn y thoả y 2 £ 4 - 4 Û y 2 £ 0 có y = 0 (1 cách). Do đó có 2 cách chọn Vậy có tất cả 5 + 6 + 2 = 13 cách chọn, tức là số phần tử của biến cố n ( A ) = 13 * Xác suất P ( A ) = 81 13 ​

ĐÁP ÁN A.  

Tính số phần tử biến cố : Trong những điểm trên, chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc toạ độ nhỏ hơn hoặc bằng 2
Gọi điểm M' (x,y) thoả 
  • Nếu chọn x= 0 (1 cách)Þ chọn y= 0;± 1;± 2 (5 cách). Do đó có 5 cách chọn
  • + Nếu chọn x= ±1 (2 cách)Þ chọn y thoả  y 2£ 4- 1Û y2£ 3 có y= 0;±1  (3 cách). Do đó có

6 cách chọn

          + Nếu chọn x= ±2 (2 cách)Þ chọn y thoả y 2£ 4- 4Û y2£ 0 có y= 0 (1 cách). Do đó có 2 cách chọn

Vậy có tất cả 5+ 6+ 2=13 cách chọn, tức là số phần tử của biến cố n( A)=13 * Xác suất P( A)= 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông , 2 người đàn bà và 1 dứa bé ngồi vào 6 cái ghế xếp thành hàng ngang . Tìm xác suất sao cho : Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG