Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ các đỉnh B và C của tam giác ABC, biết đỉnh A(-1;-3), trong tậm G(4;-2) và trung trực cạnh AB có phương trình 3 x + 2 y − 4 = 0 .

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ các đỉnh B và C của tam giác ABC, biết đỉnh A(-1;-3), trong tậm G(4;-2) và trung trực cạnh AB có phương trình .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì đường trung trực của AB có phương trình 3 x + 2 y − 4 = 0 nên phương trình tham số của AB là { x = 3 t − 1 y = 2 t − 3 ​ Trung điểm I của cạnh AB là giao điểm của AB với đường trung trực nên có giá trị tham số t thỏa mãn phương trình 3 ( 3 t − 1 ) + 2 ( 2 t − 3 ) − 4 = 0 ⇒ t = 1 V ậ y t a c o ˊ I ( 2 ; − 1 ) , t ừ đ o ˊ s u y r a B ( 5 ; 1 ) T ừ I C = 3 I G = 3. ( 2 ; − 1 ) = ( 6 ; − 3 ) ⇒ C ( 8 ; − 4 )

Vì đường trung trực của AB có phương trình  nên phương trình tham số của AB là 

Trung điểm I của cạnh AB là giao điểm của AB với đường trung trực nên có giá trị tham số t thỏa mãn phương trình

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình 4 − x ​ + x + 5 ​ = m có nghiệm duy nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG