Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C): ( x − 1 ) 2 + ( y + 3 ) 2 = 25 . Viết phương trình đường thẳng △ đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C):. Viết phương trình đường thẳng  đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường tròn (C) có tâm I(1;-3), bán kính R=5 S u y r a d ( I , △ ) = 25 − 16 ​ = 3 Đường thẳng △ đi qua gốc tọa độ có phương trình là a x + b y = 0 ( a 2 + b 2 > 0 ) T a c o ˊ d ( I , △ ) = 3 ⇔ a 2 + b 2 ​ ∣ a − 3 b ∣ ​ = 3 ⇔ ( a − 3 b ) 2 = 9 ( a 2 + b 2 ) ⇔ a ( 4 a + 3 b ) = 0 ⇔ { a = 0 a = − 4 3 ​ b ​ V ớ i a = 0 : △ 1 ​ : y = 0 V ớ i a = − 4 3 ​ b : △ 2 ​ : − 3 x + 4 y = 0

Đường tròn (C) có tâm I(1;-3), bán kính R=5

Đường thẳng  đi qua gốc tọa độ có phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 4) và có hệ số góc là m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG