Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là trung điểm của AB.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol  và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là trung điểm của AB.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử đường thẳng △ qua M và cắt (H) tại A, B với M là trung điểm của AB. Do A , B ∈ ( H ) , n e ^ n { 3 x 2 A ​ − 2 y 2 A ​ = 6 3 x 2 B ​ − 2 y 2 B ​ = 6 ​ ( 1 ) Do M l a ˋ t r u n g đ i ể m c ủ a A B , n e ^ n x A ​ + x B ​ = 4 ; y A ​ + y B ​ = 2 ( 2 ) T ừ ( 1 ) s u y r a 3 ( x 2 A ​ − x 2 B ​ ) − 2 ( y 2 A ​ − y 2 B ​ ) = 0 ( 3 ) T ha y ( 2 ) v a ˋ o ( 3 ) t a đư ợ c 3 ( x A ​ − x B ​ ) − ( y A ​ − y B ​ ) = 0 ⇔ 3 ( 2 x A ​ − 4 ) − 2 ( 2 y A ​ − 2 ) = 0 ⇔ 3 x A ​ − 2 y A ​ − 4 = 0 T ươ n g t ự 3 x B ​ − 2 y B ​ − 4 = 0 V ậ y △ c o ˊ p h ươ n g t r ı ˋ nh 3 x − 2 y − 4 = 0

Giả sử đường thẳng  qua M và cắt (H) tại A, B với M là trung điểm của AB.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;2) và đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = t z = 3 + t ​ . Tìm trên d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG